หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
จากคำบอกเล่า มีชุมชนแถบเมืองอู่ทองเกิดโรคระบาดรุนแรงผู้นำชุมชนในขณะนั้น ซึ่งไม่ปรากฏนาม ซึ่งภายหลังมีผู้เรียกว่า“ ท้าวอู่ทอง” เหตุที่เรียกเช่นนั้น เพราะว่าท่านได้พาผู้คนในบริเวณเมืองอู่ทองอพยพ หนีโรคระบาดและหาที่ตั้งบ้านเรือน ขึ้นมาทางเหนือการอพยพได้อาศัยรอนแรมตามที่ต่างๆ แต่ยังไม่พบที่ ที่เหมาะสม การอพยพผู้คนครั้งนั้นได้ใช้วิธีทางเท้า มีเกวียนเป็นพาหนะ มีสัตว์ประเภท ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นพาหนะในการลากจูง ในที่สุดได้ผ่านลำห้วยแห่งหนึ่งมีแผ่นดินปูลาดข้ามลำห้วย ท่านได้สั่งบริวารหยุด พัก และตั้งรกราก ณ บริเวณนั้น ซึ่งภายหลังได้ตั้งชื่อชุมชนแห่งใหม่นั้นว่า“บ้านสะพานหิน” ร่องรอยของ “ สะพานหิน” ยังคงมีให้เห็นอยู่ แต่ได้ถูกกลบทับไปบ้าง บริเวณแผ่นหินจะมีรอยเกวียนผ่านแผ่นหิน มีรอย เท้าสัตว์ปรากฏอยู่ถึงปัจจุบัน
 
ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกุดจอก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท ต่อมาปี 2525 ตำบลกุดจอกได้แบ่งตำบลออกเป็นตำบลสะพานหินอีกซึ่งในขณะนั้นยังขึ้นตรงอยู่กับ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ต่อมาปี 2539 กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายแบ่งพื้นที่เป็นกิ่งอำเภอ หนองมะโมง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 และในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น อำเภอหนองมะโมง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ได้รับการยกฐานะจาก สภาตำบลสะพานหิน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน พิเศษ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ตั้งที่หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอ หนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอหนองมะโมง ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้ง หมดประมาณ 86.922 ตารางกิโลเมตร (54,326.56 ไร่)
 
ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดจอก และ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท และ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท  
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,219 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,564 คน คิดเป็นร้อยละ 49.13

หญิง จำนวน 2,655 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,001 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 23.02 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่สูง เป็นภูเขาป่าไม้ที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่ทำไร่ ส่วนใหญ่ทำมันสำปะหลัง ไร่อ้อย ส่วนพื้นที่ลุ่มเป็นที่ทำนา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้น้ำฝนเป็นหลัก
 
 
สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จัดอยู่ในลักษณะฝนเมืองร้อน จึงมีอากาศ ร้อนในฤดูร้อน และแห้งแล้งในฤดูหนาว ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติและในฤดูฝนฝนตกค่อนข้างน้อย

อุณหภูมิสูงสุด เดือน เมษายน 40 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด เดือน ธันวาคม 18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
เกณฑ์อุณหภูมิ อากาศร้อน ตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียส แต่ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อนจัดตั้งแต่ 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
 
 
อาชีพของประชากรในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน เรียงตามลำดับการประกอบอาชีพ มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้

ทำไร่ ทำนา ทำสวน

เลี้ยงสัตว์

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

บราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 
 

ปั๊มน้ำมัน หรือก๊าซ จำนวน 4 แห่ง

โรงสี จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสะพานหิน 327 343 670 314  
2   บ้านหนองขาม 350 370 720 276
  3   บ้านหนองสีฟัน 210 239 449 151  
4   บ้านโพธิ์ทอง 244 222 466 194
  5   บ้านพุน้อย 147 126 273 124  
6   บ้านน้ำพุ 536 537 1,073 420
  7   บ้านหนองไม้แก่น 273 317 590 181  
8   บ้านหนองกะทะ 144 150 294 100
  9   บ้านดงแขวนฆ้อง 204 229 433 150  
10   บ้านเขาหลัก 129 122 251 91
    รวม 2,564 2,655 5,219 2,001
 
 
ลำดับ ชื่อกลุ่ม กิจกรรมที่ดำเนินการ
  1 เลี้ยงโคบ้านสะพานหิน เลี้ยงโค  
2 สร้างศาลาจากก้านตาล ศาลาก้านตาล
  3 แม่บ้านทอผ้าบ้านสะพานหิน ทอผ้าเช็ดเท้า  
4 ผู้ปลูกเห็ดบ้านหนองขาม ผลิตเห็ด,เชื้อเห็ด
  5 แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองขาม ผลิตเห็ดนางฟ้า  
6 ผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ 4 เลี้ยงไก่พื้นเมือง
  7 ผู้ปลูกอ้อยบ้านพุน้อย ปลูกอ้อยโรงงาน  
8 ถนอมอาหารบ้านพุน้อย ถนอมอาหาร
  9 ผู้เลี้ยงโคขุนบ้านพุน้อย เลี้ยงโค  
10 เลี้ยงโคขุนบ้านน้ำพุ หมู่ 6 เลี้ยงโคขุน
  11 เลี้ยงโคหนองสะเดา เลี้ยงโค  
12 เกษตรทำไร่สะพานหิน จัดหาพันธุ์ข้าวโพดและปุ๋ย
  13 แม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองไม้แก่น จักรสานผักตบชวา  
14 กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองไม้แก่น เลี้ยงโค
  15 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ต.สะพานหิน จัดหาพันธุ์ข้าวและปุ๋ยบริการ  
16 สตรีบ้านหนองกะทะ ผลิตพริกแกง
  17 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านเขาหลัก ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
18 ส่งเสริมผู้เลี้ยงสุกรขุน เลี้ยงสุกรขุน
  19 แม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาหลัก ผลิตพริกแกง  
20 เลี้ยงโคบ้านเขาหลัก เลี้ยงโค
  21 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรวมใจหนองมะโมง ทำการเกษตรพอเพียง/ศูนย์เรียนชุมชน  
22 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ต.สะพานหิน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724