หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

การจักสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก  
  
 

วัดถ้ำเขารังไก่
  
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป นโยบายและแผน ดูแลเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานเลือกตั้ง และทะเบียนข้อมูล งานนโยบายและแผน งาน ตรวจสอบภายใน งานข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการและงบประมาณ งานข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานกฎหมาย และคดี งานข้อบัญญัติและระเบียบ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดูแลเกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
 
งานรักษาความสะอาด อนามัย สิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่ง เสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 
งานส่งเสริมอาชีพ และสังคมสงเคราะห์ ดูแลเกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริม อาชีพและพัฒนาสตรี
 
 
 
งานการเงินและบัญชี ดูแลเกี่ยวกับงานการเงิน งานรับเงินและเบิกจ่าย งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะการเงิน
 
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ดูแลเกี่ยวกับงานพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า งานควบคุมการค้าและค่าปรับ งาน ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้
 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ดูแลเกี่ยวกับงานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
 
 
งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร ดูแลเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพาน ฝายทดน้ำและแหล่งน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง งานประเมินราคา งานออกแบบและบริการข้อมูล
 
งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง ดูแลเกี่ยวกับงานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ งานสำรวจและแผนที่ งานวาง ผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724