หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

ผ้าทอพื้นเมือง  
  
 

วัดหนองไม้แก่น

วัดเขาหลักแก้วพรหมรังสี

ร.ร.บ้านสะพานหิน

สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะพานหินพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสาร
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
   
 
การรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการปฏ [ 4 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายดงเย็น หมู่ที่ ๑ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายปั๊มน้ำมันเก่า-สายกลางบ้าน หม [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
ทต.ตลุก ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขเดือนห้า 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิ้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขเดือนห้า ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งชมเขื่อน FUN RUN ๒๐๒๐ ณ บริเวณเขื่อนห้วยหนองโรง [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า ปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านกาชาด ในงานมหกรรมหุ่นฟางและงานกาชาด ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกี [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ราษ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.นางลือ เทศบาลตำบลนางลือขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของกับเทศบาลตำบลน [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางขุด กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางขุุด 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.วังไก่เถื่อน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ไร่พัฒนา จิตอาสาตำบลไร่พัฒนาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณลานกีฬาหน [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 


ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้อง [ 21 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการจิดอาสา อำเภหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท [ 14 ม.ค. 2563 ]ซื้อเปลีี่ยนยางนอกรถยนต์ทะเบียน กค 8945 ชัยนาท ขนา [ 7 ม.ค. 2563 ]

 
 
  
  
 
 
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
 
 
   
 
   
 
 
ประกาศกฎกระทรวงฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
แจ้งรายได้ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
แจ้งการจัดสรรและการโอนเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางลือ (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา ฯ [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 16 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 57 กลับต้นสังกัด [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) กลับต้นสังกัด [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
ขับเคลื่อนกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 12 
แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 14 
การประเมินวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯ [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 19 
การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวัง และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในท้องที่จังหวัดชัยนาท [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
การยกเว้นการจ่ายเงินสะสมของ อปท. [ 13 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 26 
เรื่อง แจ้งการปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 24 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยนาท [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 32 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยนาท [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 29 
ขอเชิญประชุม [ 12 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 38 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1800