หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

ผ้าทอพื้นเมือง  
  
 

วัดหนองไม้แก่น

วัดเขาหลักแก้วพรหมรังสี

ร.ร.บ้านสะพานหิน

สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะพานหินพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสาร
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
   
 
กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหล [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้งถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหล [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
กำหนดวันเวลาตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาหลัก หมู่ที่ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยโตนด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพระ ตำ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยโตนด หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อพระ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหนองกง หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหนองกง หมู่ที่ ๑๑ บริเวณนานา [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หางน้ำสาคร ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการจัดวางท่อเมนประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านหางแขยง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามพัฒนา โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ก [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หาดท่าเสา ประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดท่าเสา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดท่าเสา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น ลำห้วยหนองกง หมู่ที่ ๑๑ หนองกง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหนองหอย - หนองน้ำใส หมู่ที่ ๓ บ้านห [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไพรนกยูง ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยหนองกง หมู่ที่ 11 บ้านหนองกง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น 9578 ชน [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 


ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซี [ 18 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 5 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดย [ 30 เม.ย. 2563 ]

 
 
  
  
 
 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
 
 
   
 
   
 
 
เรื่อง แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.ฯ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธืการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ฯ  [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเรื่องพายุฤดูร้อน [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
แจ้งบัญชีนวัติกรรมไทย [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
โปรแกรม Cucem-K 3.0 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติฯ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การโอนรายได้ให้เจ้าหนี้ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินรายได้ค่าปรับให้อปท. [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินง่านตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
เรื่อง ขออนุญาตจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดท่าเสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) (เป็นเรื่องที่เสนอก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจขออนุญาตจัดประชุมฯ) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724