หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 

ผ้าทอพื้นเมือง  
  
 

วัดหนองไม้แก่น

วัดเขาหลักแก้วพรหมรังสี

ร.ร.บ้านสะพานหิน

สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สะพานหินพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การสื่อสาร
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ถนนภายในหมู่บ้าน
เริ่มนับ วันที่ 26 ม.ค. 2553
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
ทต.บ้านกล้วย การร่วมมือกันช่วยเหลือและมอบของใช้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน ณ. บริเวณหมู่ 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ธรรมามูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ห้วยกรดพัฒนา ประกาศผลผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านคลองขี้เหล็ก [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามพัฒนา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วั [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก เทศบาลตำบลโพนางดำออก การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการหรือทุพพลภาพ ป [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังตะเคียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังตะเคียน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ไร่พัฒนา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไร่พัฒนา สมาชิกสภาอบต.ไร่พัฒนาและกรรมการตรวจงานจ้างร่วมดูการทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทา [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
 
 


ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข์บ้า ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อยางนอกรถยนต์ทะเบ [ 22 พ.ค. 2563 ]

 
 
  
  
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
 
 
   
 
สอบถามการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (19 มิ.ย. 2563)    อ่าน 25  ตอบ 0  
   
 
 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวัน ฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4ฯ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ประกาศคณะกรรมการนโนบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี เดือน เม.ย.63 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินฯ (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
ขอยกเลิกการอบรม สัมมนาชี้แจง (LPA) [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
คำสั่งแต่งตั้งทีมประเมิน (LPA) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.63 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ขอยกเลิกการดำเนินโครงการคลีนิกคลังท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 8 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724