หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลสะพานหิน จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีการศึกษ าและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตร กรรม และชาวตำบลสะพานหินส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ชาวตำบลสะพาน หินอยู่กันอย่างสงบสุข
 

สถานีอนามัยตำบลสะพานหิน หมู่ที่1บ้านสะพานหิน

สถานีอนามัยบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)  
 
 
โรงเรียนอนุบาล - ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์

โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ขยายโอกาส)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ
 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนัก สงฆ์ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดสะพานหิน หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน

วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก) หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ทอง

วัดหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 หนองไม้แก่น

วัดน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ

วัดเขาหลักแก้วพรหมรังสี หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ

วัดพุน้อย หมู่ที่ 5 บ้านพุน้อย

สำนักสงฆ์ดงไผ่กา หมู่ที่ 8 หนองกะทะ

สำนักสงฆ์เขารังไก่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 
 

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 150 คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 50 คน

กองหนุนเพื่อความมั่นคง จำนวน 50 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จำนวน 105 คน

คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 60 คน
 

ป้อมจุดตรวจตำรวจบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 บ้านสะพานหิน

ป้อมจุดตรวจตำรวจบ้านน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724