หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นายสุทัศน์ วงษ์วานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
“ ตำบลน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารและพัฒนา
สาธารณสุขดีถ้วนหน้า การศึกษาทั่วถึง ”
วิสัยทัศน์ อบต.สะพานหิน
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ AEC
พัฒนาบุคลากร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
อบต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
1
2
3
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เยาวชนได้รับการศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
   
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของตลาด
   
ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  กลยุทธ์
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
   
สนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
   
ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็กมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
   
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ
  กลยุทธ์
สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู
   
ส่งเสริมการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม
   
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
   
ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด การก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ตลอดจนการก่อสร้างต่างๆ ในสนามกีฬา
   
สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับความสะดวก และแหล่งน้ำมีการพัฒนา
   
ประชาชนนำความรู้ที่ได้มาดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ
   
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
   
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวได้รับความคุ้มค่า
  กลยุทธ์
ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
   
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรม
   
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว
   
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด
   
สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การป้องกันอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่ง
   
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
   
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
  กลยุทธ์
สนับสนุนและการป้องกันอุทกภัย และการกัดเซาะตลิ่งพังทลาย
   
ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
สนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบอย่างวงจร
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคีสามารถพึ่งตนเองได้
   
บุคลากรได้เพิ่มความรู้ และทักษะในการทำงาน
   
ชุมชนได้ผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณ
   
หน่วยงานมีการพัฒนาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้ใช้งานได้นานขึ้น
  กลยุทธ์
การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน
   
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
   
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่น
   
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-410-724